Välkommen till Hällevikfiberförening

 

 

 

vintersjöbodar

 

2016-09-25

Idag har vi skrivit avtal med IP only.                                                                  Projektering pågår, tidsplan kommer att visas snart.

2016-09-12

Återbetaning insats /Frågor och svar.

2016-08-19

Styrelsens planerade möten i Hälleviksstrands Föreningslokal söndagar kl 16.  Aug 28/ Sep11/ Sep 25/ Okt 9/.

2016-08-19

Projektering startad i veckan som gick.

2016-07-15

Byggbeslut – nu går vi vidare med projektet!

Vi är glada att kunna meddela att intresset är mycket stort och att vi fått in många beställningar på fiberanslutning i ert område. Det betyder att vi nått tillräcklig anslutningsgrad för att påbörja utbyggnaden av fibernätet.

Sista beställningsdag – 17 augusti!

För att (alla) skall få möjlighet att komma med så sätter vi nu (ett) en sista beställningsdatum. Fram till dess (slopa så) är Ni garanterade det förmånliga priset – 19 900kr. Vi påbörjar nu detaljprojekteringen och därför är det viktigt att veta vilka kunder som vi skall förbereda fiber för. Efter denna datum blir priset betydligt dyrare och vi inte heller garantera en fiberuppkoppling.

Öppet hus den 6 augusti. Lokalen Barrevik 13:00- 15:00

I samband med basaren i Barrevik så kommer representanter från byNet/IP-Only och fiberföreningarna svara på frågor. Vi är där redan från klockan 13:00 (basaren börjar kl 15:00).

Beskrivning av byggprojektet

För att du som kund ska känna dig delaktig och trygg i utbyggnadsprocessen beskriver vi här de olika stegen i fiberutbyggnaden – från byggstart, som tar sin början i stamnätet, till installationen hos dig som kund. Ni kommer även bli informerade i god tid innan själva byggnationen påbörjas.

Utbygganden av fiber sker i fem utbyggnadsetapper, varje etapp föregås av kontakter med kommunen, noga planering kring förutsättningarna för en utbyggnad, tillståndsprocesser, samt intresse/beställningsbrev till de boende i ett område.

Utbyggnadsfaser – hela utbyggnadsprocessen tar 10-12 månader från byggstart:

Detaljprojektering, tillståndshantering & markavtalstecknande – den här punkten startar vi nu och innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet.

 1. Utbyggnad av fibernätet – är det vi kallar för ”byggstart”, denna del av utbyggnaden sker utanför ditt bostadsområde och tar sin utgångspunkt i stamnätet.
 2. Utbyggnad av områdesnätet, inklusive installationen av fiberskåp – när utbyggnaden av stamnätet är klart påbörjas utbyggnaden av områdesnätet. Kan ske i fler områden samtidigt i ett större geografiskt område.
 3. Utbyggnad av villaområdet – I denna fas bygger vi fibernätet i ditt villaområde. Det kan förekomma störningar i framkomligheten och du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. Som kund kommer du att få mer information från IP-Onlys byggentreprenör som utför arbetet.
 4. Installation hos kunden – Det sista steget i utbyggnaden är den som sker hos dig som kund. Det handlar om installationen inne i din fastighet. Vi kommer att informera alla fastighetsägare som beställt fiberanslutning, i god tid innan byggnation påbörjas.
 5. Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Vänliga hälsningar

IP-Only Västra Götaland

E-post: kundservice@ip-only.se. Telefon: 0200-43 00 00 (vardagar 8.00 – 17.30).

2016-07-13

Byggbeslut taget av IP only !!! Hurra!!

2016-06-20

Nu börjar IP only att för söka få tag på och räkna in förtagsanslutningar samt flerfamiljsbostäder, samtidigt som man för en dialog med kommunen om stamnät. En liten kommentar när det gäller priset på anslutning i framtiden. – Priser som nämns i  dessa sammanhang är om det finns fiber i din närhet, finns det inte det så är det den faktiska kostnaden som gäller.

2016-06-20

Vi saxar från IP onlys mail som gått ut till anmälda fastighetsägare lördag 18/6. 

Bästa fibervän (skickas till alla som har registrerat sin anmälan för fiber )                                                                                                             Status: Vi närmar oss med stora steg tidpunken då vi tar ett byggbeslut. Det betyder att vi då går vidare med projektering och gör en närmare granskning av miljö.

Efter detta beslut kommer vi att göra ett utskick till alla hushåll och sedan stänga möjligheten att ansluta sig till det rimliga priset av 19 900kr.  

Så var med att skynda på beslutet, påverka grannar och vänner!

 

2016-05-30

Styrelsen ber sina medlemmar att skicka in medlemsavgiften 100kr för 2016.

2016-04-17

Styrelsens schemalagda möten 26/6 kl 17 i föreningslokalen Hälleviksstrand.  Stående agenda.

Rapporter /Ekonomi/ IP-only/ Orust Kommun/ Grannföreningarna/Markavtal / Arbetsfördelning/ Övriga frågor.

 

2016-04-14

Idag kan vi med glädje se våran anmälningfuntion fungera i IP-Only:s ”anmälningsmotor”.

Anmäl er!

Det kommer snart brevutskick från IP-Only med information till alla fastighetsägare i vårt område, inte bara nuvarande medlemmar.
Men redan nu går nu att teckna avtal om fibern direkt på nätet som lovat på årsmötet!✌️

Anmäl Din fastighet. Klicka Länken.

Följ utvecklingen  Klicka Länken.

 

Årsmöte 2016-03-27

Stadgeändring genom förd. Lite förändringar i styrelsen. Det kändes som styrelsens förslag var väl mottaget /tack.

Se länk nedan vad som avhandlades

FINAL 16w12d4 Arsmote Halleviksstrands Fiberforening

 

2016-02-25

Idag har stora delar av styrelsen träffat Bynet/Ip only i Kungälv, Styrelsen har fått träffa Daniel som kommer att vara våra kontakt framåt. Vi fick se lite hur det kommer att gå till att anmäla sin fastighet för fiberanslutning genom en hemsideportal. Detta skall vara möjlig strax efter årsmötet som kommer att kallas till snart. (påskdagen 27/3 kl :15 i lokalen).                                                Bynet/Ip only kommer att skicka ut brev till alla fastighetägare i vårt område direkt efter vårt årsmöte med inbjudan för anmäla sig.        Då vi är upp i 260 anmälningar så börjar projekteringen och lite senare planeras grävning/blåsning etc. Förhoppningsvis har ett installerat driftsatt nät om ett år ungefär./Curt

2016-02-03 Idag har vi mottagit ett dokument, att underteckna en avsiktsförklaring, kanske är vi på väg mot fibernät.                          Bynet-IP only behöver ha 260 anslutningar i vårt område för att börja bygga. Vi hoppas att alla medlemmar nu anmäler sig till den nya organisationen. /Curt

2016-01-22   Vi rekommenderar IP Medlemsinfo, PDF klicka

2016-01-20

Arbetet fortsätter i föreningen, det har kommit upp nya alternativ som gör det möjligt att bygga utan att vänta på Jordbruksverkets bidrag, typ Stala modellen se deras hemsida. Mer info kommer!!

Styrelsen ber sina medlemmar att skicka in medlemsavgiften 100kr för 2016.

2015-10-15

Prövningarnas tid är inte över. Läs vad jag saxade från Jordbruksverket idag på fliken /Frågor och svar/.

2015-10-11

Vad pågår nu i föreningen?

Jordbruksverket skall börja behandla inkomna ansökningar 22 oktober, finjusteringar pågår och samtal med länsstyrelsen om vad myndigheterna önskar.

Stamnät skall upphandlas av kommunen, men med mina ord så går man ut och frågar på pris och sedan skall fiberföreningarna bygga stamnätet. (detta är inte riktigt klarlagt).

Vi kommer att göra en gemensam upphandling och håller på med förberedelser för en OPIC annonsering. Det handlar om offentlig upphandling och dess (kommuner/lagen) regelverk när det finns offentliga medel inblandat.  Googla för mer information.

Vi har tillsammans med de andra 7 föreningarna i närområdet kommit överens om att avvakta att bilda ”fiberföreningarnas förening” till vi har någon form av fiber på gång.

Vi kontrollerar var stamfibern skall gå och listar berörda fasighetsägare  för att senare skriva avtal med dessa.

Fornminnen kommer också att behandlas på samma sätt och där är det lantmäteriet som skall ha ett ord med i laget.

Just nu jobbas det inte direkt med att värva mer medlemmar, det beror på att styrelsen är ordenligt belastad . Vi jobbar inte heller på att ”jaga” in fastighetsavtal utan hoppas på att medlemmarna är vänliga nog att nu förse oss med dem.

Nya kartor ligger på  sidan ”verksamhetsområde”.

2015-09-23

Ny karta på verksamhetsområdet upplagd ersätter den från 3 sep 2015.

2015-09-21

Söndagen 13 sep hade den nya styrelsen sitt första möte och arbetsuppgifter delades upp . Se info vad det arbetas med nu i tidigare stycket. Fiberföreningarnas förening på Orust kanske kommer att bildas men det är oklart ännu, och framför allt inte prioriterat ännu.(Paraplyorganisation)

2015-09-07

Uppdaterade fastighetsavtal/medlemsansökan. På flik Bli medlem.

 

2015-09-06

Föreningsstämman idag mynnade ut i ny ordförande och en styrelse som är  fulltalig, för första gången i vår historia. Åter kommer strax med uppdateringar på namn och kontaktuppgifter. Valberedningen har gjort ett gediget jobb för att fylla upp styrelsen.Nu skall vi koncentrera oss på nätbygge och projektering, skriva markavtal ordna ledningsrätt, avsluta skrivning av fastighetsavtalen. Se vilka som behöver svartfiber.(Kommunen ägaren av TV masten) De sist nämnda borde kunna ge ett visst ekonomiskt till skott till kassan.

2015-08-13

Kallelse till Extra föreningsstämma i Hälleviksstrands Fiberförening ek för den 6 september kl 15:00  i Lokalen, Hälleviksstrand.

 

Bäste föreningsmedlem,

Föreningens ordinarie årsstämma hölls den 28 juni kl 1500 enligt föreningens stadgar och reglemente. Tyvärr kunde inte alla punkter i dagordningen avslutas. Kvar blev den betydelsefulla frågan om styrelsens sammansättning. Valberedningens förslag föll på det faktum att den tilltänkte kandidaten till ny ordförande dels tackat nej, dels inte var närvarande.

Valberedningens ordförande sade sig ej längre stå till förfogande och bekräftade senare skriftligt att så var fallet. Stämman beslöt då att utöka valberedningen med två nya medlemmar, Anders Augustsson och Birger Lagerström. Uno Kjellsson valdes att vara sammankallande. Den sålunda utökade valberedningen fick därefter i uppgift att återkomma med ett nytt förslag till styrelsens sammansättning och att presenteras detsamma för medlemmarna vid en kommande extra föreningsstämma i augusti. Den gamla styrelsen skulle fortsätta tills ny styrelse valts. Lokalen visade sig vara ledig först i september, varför ny stämma hålls den 6 september enligt denna kallelse.

Dagordning den 6 september 2015

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.      Godkännande av röstlängden.

4.      Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.      Val av styrelseordförande intill nästa ordinarie stämma.

7.      Val av övriga styrelseledamöter.

8.      Val av revisor(er)

9.      Val av valberedning, minst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

10.    Arvodesfrågor

11.    Information om KO (kommunikationsoperatör).  Zitius AB berättar om hur de fyller fibernätet med   användbart innehåll.

12.    Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman om de  anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

13.     Mötets avslutande

2015-06-28

Årsmötet gick väl inte riktigt efter planerna. Teknik problem, sedan flöt det på en stund sedan sammanbrott, oklart vad som händer närmsta tiden.

PS länkar uppdaterade till Jordbruksverket/ Projekteringskartan ligger under Verksamhetsområde.

2015-06-18

Påminner om årsmötet i lokalen 28 juni kl 15 kallelse skickad tidigare.

2015-05-21 /Fibermöte i Henån information från Länsstyrelsen som meddelar att förslag till regler som presenterades i oktober nu blivit fasställda. Det betyder att i juni juli kommer Länsstyrelsen att titta på vår ansökan som vi nu håller på att uppdatera.

2015-04-26  /Under april slutfördes vår beställda förprojektering av Empower och levererade då kalkyl och karta på sträckningen av vårt tänkta fibernät, kalkylen pekar på lite högre kostnad än väntat så vi behöver fler medlemmar för att sänka kostnaden per anslutning. Vi har även börjat sammarbeta med våra grannföreningar för att ta hjälp av varandra i där vi ser en fördel i detta. Villa fastighetsanslutningsavtal har gått ut och nu kommer även flerfamiljs att få anslutningsavtal. (HSB, Stiftelsen, Privata)/Curt.

2015-01-21  /210 medlemar/Curt

2014-12-28  / Medlemsmötet blev en ganska välbesökt tillställning  med 45 närvarande och 16 st. ”närvarande” gm fullmakt. (alla närvarande röstade för styrelsens förslag att bygga fibernätet till en max/tak kostnad av ca 20000 kr )

Tanken med mötet var ju att dels lämna information om arbetet styrelsen lagt ner, och då, efter det gå vidare med omröstning for att gå in i projekteringsfasen, till det behövs ett ekonomiskt tillskott genom en delbetalning av anslutningsavgiften 5000kr av det nämnda max 20ksek . Föreningen /styrelsen  kommer att gå ut med  fastighetsanslutningsavtal i samband att  dessa 5000kr faktureras. Troligtvis kommer en faktura från Hff se ut så här 5000 +100 kr årsavgift för 2015.       

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar och blivande medlemmar ett Gott slut och ett Gott Nytt År!

/Curt                                                                           

 

Ansökan för det 40% bidraget är inlämnad sedan tidigare se tidigare inlägg.

2014-12-26  /206 medlemar/Curt

2014-12-02  /203 medlemar/Curt

2014-11-22  /198 medlemar/Curt

Snart 200 medlemmar!!!

OBS Medlemsmötet  flyttas till 28/12 kl 11:00

2014-11-15  /186 medlemar/Curt

Medlemsmöte i Lokalen 30/11 kl 10-12.

Cirka 400 brev skickade till fastigheter(ägare) senaste månaden för att öka medlems antalet inför vår ansökan om bidrag 40% till kostnaden av projektet.

2014-10-30

Nu är Hälleviksstrands Fiberförening ekonomisk förening.

Registrerad på Jordbruksverket eportal för ansökan om stöd för fiber/bredbandbyggnad. Projektstöd

Nya länkar om finansiering/Bredband i regionen 3 st 2014-10-21

2014-10-11

176 medlemmar nu. Onsdagen 8 oktober var fyra personer från föreningen och lyssnade på information om de nya reglerna för fiberbredbandsstöd som kommer att gälla för oss vi kommer antagningen snart lämna in en ansökan för detta stöd. Informationen hölls i Uddevalla stadshus av Länsstyrelsen , Companion m.fl.

 

LÄS vad Telia själva skriver ” De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma – med bibehållen kvalitet – den anstormning som väntar. Den som hävdar att t ex en hel familj kan klara sig med enbart mobilt bredband i framtiden lovar för mycket.”. Läs hela artikeln via denna länk:
http://www.telia.se/media/amnen/showTagView?tag=99d14fb6-51eb-41d4-b2cb-d63ff21354ce

2014-09-28

Kolla under Notiser en liten kalkyl finns där på hur kostnader ser ut.

 

 

2014-09-16

Idag 172 medlemsfastigheter.

2014-09-08

Idag har några i styrelse träffat Sannäs fiberförening de har redan gjort sitt nät och verkar fantastiskt nöjda. De har varit mycket jobb och många motgångar som fick höra om, förhoppningsvis hjälper det oss i viss mån att undvika en del av dessa blindskär. Vi håller också på med ett visst samarbete med VOE. Vi skriver mark avtal med några markägare.

 

 

2014-08-19

Idag 167 medlemsfastigheter.

2014-08-17

Idag 163 medlemsfastigheter.

Extern förprojektering inkopplad 14 augusti.

2014-08-12

Idag har 159 medlemsfastigheter. Vi har börjat titta på vilka fornminnen som vi behöver ha koll på iom att vi planerar för grävning. I Morlandadalen är väldigt gott om fornlämningar.

2014-08-02

Nu 147 medlemar.

Förprojekteringen är igång

2014-06-19

Tre banderoller är uppsatta i vårt geografiska upptagningsområde idag. Igår var det möte i Henån med representant för kommun vi föreningar fick reda på lite saker som vi behöver arbeta med under sommaren.  Det betyder troligtvis att vi behöver stänga och och börja  förprojektera . I september skall  vår ansökan lämnas in.

2014-06-12

Bredbandsmässa Kulturhuset Kajutan, Henån 16 juni 2014 klockan 15:00-20:00 Hur du kan dra nytta av de bredbandssatsningar som görs i kommunen? Du får tips om hur du kan skaffa egen fiberuppkoppling med hög hastighet. Vi berättar om olika tjänster som finns och möjligheter till finansiering. Vi berättar även om hur utbyggnaden på Orust är tänkt. Det gäller både i samhällen och på landsbygd. Program Klockan 15:00 invigs mässan Utställare är fiberföreningar, Orust kommun, Telia, Bynet och Orusts Sparbank. Föreläsningar

 • Klockan 16:00 och 18:00 berättar kommunen om satsningen på bredband.
 • Klockan 16:30 och 18:30 redogör Telia för varför du behöver ha fiber.
 • Klockan 17:00 och 19:00 berättar Bynet hur fibern kommer hem till dig.

Klockan 20:00 stänger mässan. Varmt välkommen 2014-05-29 Årsmöte i fiberföreningen 15 juni kl 14 i ”Lokalen” ”Lokalen” är lika med Hälleviksstrands Främjandes föreningslokal som ligger i hamnen i Hälleviksstrand. Alla medlemar hälsas välkomna.      Senaste Nytt  2014-05-12 Idag är vi 120 medlemmar. Vi har varit på möte tillsammans med andra fiberföreningar och Orust kommun. It strateg och upphandlingchef hade information och diskutionsstund. Viktiga punkter. -Påbörja projekteringsarbetet då delar av det måste vara med i bidragsansökan. -Börja jobba med markavtalen. Detta ger också indirekt att anslutningsavtal behöver tecknas med fasighetsägare. Senaste Nytt  2014-04-08 Idag är vi 114 medlemmar. Senaste Nytt  2014-04-03 Idag har delar av styrelsen träffat Per Linnèr som är Orust Kommuns, IT strateg. Mötet som handlade om bla gränsdragning (geografisk) mellan fiberföreningarna i våra gransamhällen gästades även av Kråksundsfiberförening.  Det nämdes också att riktlinjer för föreningarnas ansökan om bidrag för utbyggnad av näten har blivit försenade. Det betyder i praktiken att vi samlar in medlemmar tills sensommaren. Som det ser ut nu!!  Senaste Nytt  2014-03-23 Antal medlemar 106 Senaste Nytt  2014-03-07 Hurra Hurra!!!  Vi är över 100 medlemar,, nu idag 103. Inom snar framtid kommer vi att stänga för nya medlemar för att kunna se och beräkna omfattningen av projektet.  I Maj räknar kommunen med att med att de nya reglerna är färdiga från stadsmakten. Det betyder att vi får lämna in vår ansökan och då  måste vi veta var och hur vi skall bygga. I denna del finns ju en betydande bidragsdel som påverkar kostnaden. Senaste Nytt  2014-02-20 Vi har fått ett mycket positivt resultat från den för-projektering som ByNet gjort åt oss. Baserat på det medlemsantal vi har i dagsläget ligger vi redan under den ”magiska gränsen” 20000kr per ansluten fastighet efter att bidraget från Länsstyrelsen är avdraget. Värt att tänka på är att denna projektering är baserad på reglerna för föregående bidragsperiod och att ingen i dagsläget vet hur reglerna kommer att se ut för nästa period som börjar nu i år och sträcker sig fram till 2020. Vi är just nu ca 96 medlemar.Möte med alla fiberföreningar  den 28 januari. Orust kommun har inbjudit till en träff med representanter för samtliga fiberföreningar på Orust den 28 januari 2014. Vi kommer då att informeras om det aktuella läget på Orust och även få information av Länsstyrelsens representant angående bidragen. Från Hällevikfiber:s styrelse  deltar 2 personer. Vi kommer att berätta om vad som sades på mötet troligvis på hemsidan. Ett snabbt ökande antal medlemmar innebär en start av en projektering inom kort och fastställande av slutlig kostnad mm

 • Medlemskap nu ökar därför sannolikheten att din fastighet kan få fiberanslutning.
 • Den som är med från början får ta del av statsbidraget.
 • Om man ansluter sig senare får man stå för hela kostnaden själv.
 • För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar.
 • Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det finns intresse.

Backa,Bro,Bräcke,Röd,Långeland,Stensbo och Hälleviksstrand